!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Årsstämma

Brf Ramboberget företräds av en styrelse som medlemmarna väljer på  föreningsstämman som hålls en gång per år. Som innehavare av bostadsrätt är du föreningsmedlem och har rätt att rösta på föreningsstämma och välja styrelse. Då har du chansen att föreslå och rösta på de i Ramboberget som du anser skulle göra ett bra jobb i styrelsen.


Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår, dock tidigast två veckor efter det att revisorerna överlämnat sin berättelse.

Vid föreningsstämma skall följande punkter behandlas:
* Framläggande av styrelsens årsredovisning
* Framläggande av revisorernas berättelse
* Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
* Beslut om resultatdisposition
* Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
* Beslut angående antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
* Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning
* Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
* Val av styrelseledamöter och suppleanter
* Val av revisorer och revisorssuppleanter
* Val av valberedning

Dokument

2017-12-06 Årsstämmoprotokoll.pdf 2018-02-13
2016-11-02_Årsstämmoprotokoll.pdf 2016-11-10
2015-11-04_Årsstämmoprotokoll.pdf 2015-12-16
2014-11-05_Årsstämmoprotokoll.pdf 2014-11-24
2013-11-06_Årsstämmoprotokoll.pdf 2013-11-15
2012-11-08_Årsstämmoprotokoll.pdf 2012-11-23
2011-11-11_Årsstämmoprotokoll.pdf 2012-01-12
2010-11-16_Årsstämmoprotokoll.pdf 2012-01-12
2009-11-03_Årsstämmoprotokoll.pdf 2012-01-12